Dostępność podmiotu

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w Przedszkolu nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku Bninie

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku

 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Brak opisów treści nietekstowych

Brak strony o zwiększonym kontraście.

Brak możliwości zmiany rozmiaru tekst.

Brak kontrastu dla treści niebędących tekstem.

Brak możliwości zmiany odstępów.

Brak możliwości obsługi przy użyciu klawiatury.

Brak możliwości nawigacji

Brak przewidywalności

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Justkowiak.

E-mail: poryroku@p2kornik.pl

Telefon: 618170168

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku

Adres: Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku, ul. Jeziorna 16
62-035 Kórnik

E-mail: poryroku@p2kornik.pl

Telefon: 61 8170 168

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Podjazd dla wózków od strony wejścia głównego. Część pomieszczeń znajduje się na parterze. W  ciągu komunikacyjnym na parterze znajdują się schody przy których zamontowana jest platforma dla wózków.

Pomieszczenia administracji znajdują się na piętrze, nie ma windy osobowej, nie ma możliwości wjazdu na piętro.

W pobliżu przedszkola wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W przedszkolu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

POBIERZ PLIKI