Dostępność podmiotu

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w Przedszkolu nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku Bninie

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku

 Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Czynione są starania dotyczące zapewnienia dostępności strony internetowej.  

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Brak opisów treści nietekstowych

Brak strony o zwiększonym kontraście.

Brak możliwości zmiany rozmiaru tekst.

Brak kontrastu dla treści niebędących tekstem.

Brak możliwości zmiany odstępów.

Brak możliwości obsługi przy użyciu klawiatury.

Brak możliwości nawigacji

Brak przewidywalności

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Justkowiak.

E-mail: poryroku@p2kornik.pl

Telefon: 618170168

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku

Adres: Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku, ul. Jeziorna 16
62-035 Kórnik

E-mail: poryroku@p2kornik.pl

Telefon: 61 8170 168

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Podjazd dla wózków od strony wejścia głównego. Część pomieszczeń znajduje się na parterze. W  ciągu komunikacyjnym na parterze znajdują się schody przy których zamontowana jest platforma dla wózków.

Pomieszczenia administracji znajdują się na piętrze, nie ma windy osobowej, nie ma możliwości wjazdu na piętro, nie ma możliwości zamontowania windy. 

W pobliżu przedszkola wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W przedszkolu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

POBIERZ PLIKI